Kiegészítő melléklet 2016

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

2016 . évi kiegészítő melléklete

Általános Rész

Szervezet neve:Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

Címe:2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

Nyilvántartási szám: Pest megyei Bíróság: 13.Pk.60.176/2007/4.

Alapítás dátuma: 2007.09.27

Adószám: 18718386-1-13

Az egyesület célja:szociális tevékenység végzése, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem és ezen csoportok érdekképviselete, kulturális tevékenység. Az egyesület képviseli a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit, a társadalom számára hirdeti az anyaság, a család és az élet tiszteletét, a családi életre nevelés érdekében tevékenykedik.

Az egyesület közhasznú szervezetként működik, nyilvántartási száma: TE 5054

Képviselő: Grégerné Papp Ildikó, az egyesület elnöke

Beszámoló összeállításért felelős:Ugronné Kelemen Ágnes, az egyesület tagja

(MK. reg.Nr. 187466)

A beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta.

Beszámoló elfogadására, jóváhagyására jogosult: az egyesület közgyűlése

Beszámoló elfogadási határidő: 2017. május 31.

Beszámoló közzétételi kötelezettség: 2017. május 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2017.január 31.

A számviteli politika főbb vonásai:

Könyvvezetés, beszámolási kötelezettség

Az Egyesület 2012. január 1-től kettős könyvvitelt vezet, és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és közhasznúsági melléklet) állít össze.

A szervezet a kezelésében, használatában és tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvitel keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

Üzleti év:

Megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónap: december 31.

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elv, a költség-haszon összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása:

A mérlegben minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

A számviteli rendért felelős személy: Ugronné Kelemen Ágnes

Nyilvántartási száma: 187466

Könyvvizsgálati kötelezettség:

A beszámolóra vonatkozóan könyvvizsgálati kötelezettség nincs előírva.

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: az Egyesület elnöke

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai:

Az egyesület a számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják.

A források besorolásának szempontjai:

A számviteli törvény előírásai szerint a saját forrásokat (induló tőke, tőkeváltozás), és idegen forrásokat (kötelezettségek) különböztetünk meg. Az idegen forrásokat egy évet meghaladó (hosszú lejáratú) és egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegei alkotják.

Az eszközök értékelése:

A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint az aktiválásig közvetlenül felmerülő kiadások.

Azértékcsökkenési leírás módszerei:

A tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja a tárgyi eszközök aktiválási értéke, az aktiválás napjától egyedileg negyedévente a tervezett leírási kulcsot alkalmazva lineáris.

A kis értékű 100.000.-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben számoljuk el.

Értékcsökkenés elszámolása a nulla összegű nettó értékig, vagy az előre meghatározott maradványértékig, a nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha a nettó érték még nem érte el a nulla értéket.

Leírási kulcsok: egyéb berendezések, felszerelések, gépek: 14,5 %, számítástechnikai eszközök: 33 %, vagyoni értékű jogok (szoftverek) 50%.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre:

Az aktív időbeli elhatárolások olyan bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérleg-fordulónap után válnak esedékessé.

A passzív időbeli elhatárolások között azok a költségek kerülhetnek elszámolásra, amely a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.

Tárgyévben nem voltak aktív és passzív időbeli elhatárolások.

Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan:

Tárgyi eszközök értéke:

A beszámolási időszakban tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

Immateriális javak értéke:

A tárgyidőszakban az egyesület immateriális jószágot nem vásárolt.

Pénzeszközök: 2016. december 31-én a pénztárban 29.970 Ft, a bankszámlán 197.993 Ft volt.

Követelések: Az egyesületnek 8.163 Ft követelése áll fenn a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben (szállítói túlfizetés)

A saját tőke tőkeváltozás során az alapítás óta felhalmozódott vagyon 367 e Ft, a tárgyévi eredménnyel együtt 236 e Ft.

Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan:

Az Egyesület 2016. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású „A” változatú eredmény-kimutatást állított össze.

2016. évi összes bevételünk 1.010 e Ft, mely 160 e Ft-tal kevesebb a 2015. évinél.2015.

2016.

Változás(ezer Ft)

(ezer Ft)

(tárgyév/előző)


Bevételek

1.

Közhasznú célú támogatás

Önkormányzattól

800

950

119 %


Magánszemélyektől

0

0

0 %


Pályázati támogatás

250

0

  • %

2.

Tagdíjak

120

90

75 %

3.

Banki kamatbevétel

0

0

0 %Összesen

1170

1010

86 %

Közhasznú célú kapott támogatások

Az Önkormányzattól előző évhez képest magasabb összegű támogatásban részesültünk. A többlet támogatásból a solymári nagycsaládos egyesület által szervezett Nyárbúcsúztató Fesztivál lebonyolításában segédkeztük, ezzel is erősítve a két falu egyesületei közötti jó kapcsolatot. Magánszemélyektől tárgyévben nem folyt be támogatás.

A tagcsaládok valamivel kevesebb tagdíjat fizettek be, mint előző évben (90eFt).

Az összes közhasznú célú támogatás 14 %-kal kevesebb volt tárgyévben, mint 2015-ben, mivel 2016-ban pályázati bevételünk nem volt.

A személyi jövedelemadó 1%-ból bevételünk a tárgyévben nem volt.

Költségvetési támogatás

Az Egyesület a költségvetési törvényben külön soron szereplő költségvetési támogatásban nem részesült.

Kamat bevétel

Kamatbevételünk nem jelentős. Lekötött betétünk nem volt, kamatot csak a folyószámla egyenlege után kaptunk a banktól.2015.

2016.

Változás


Költségek, ráfordítások

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(tárgyév/előző)

1.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

1417

1141

80,5%


Ebből:

1.1 Anyagjellegű ráfordítás

1123

951

84,7 %


1.2 Egyéb ráfordítások

190

186

97,4 %


ebből: továbbutalt pályázati támogatás0 %


adott támogatások

190

186

97,4 %


1.3 Értékcsökkenési leírás

104

4

3,8 %


1.4 Személyi jellegű egyéb ráfordítás

0

0

0 %


Összesen

1417

1141

80,5 %

Az összes ráfordítás az előző évhez képest csökkent. Ezt főként az értékcsökkenési leírás jelentős csökkenése okozta. Új eszköz, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt. A meglévő eszközök már szinte teljesen leírásra kerültek az előző években, tárgyévre mindössze 4e Ft értékcsökkenési leírás került elszámolásra.

Az anyagjellegű ráfordítások közül az igénybevett szolgáltatások 147 ezer forinttal csökkentek. Ezt részben a rendezvényekre fordított előadóművészi kiadások, és a propaganda kiadások (honlap) csökkenése okozta.

A tagcsaládok részére adott támogatás (iskolakezdési füzetcsomag) értéke összességében előző évhez képest kis mértékben csökkent (az egy családra eső támogatás összege változatlanul 5.000 Ft volt).

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az egyesület vezetőségi tagjai munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik. Tiszteletdíjban senki nem részesült.

Egyesületünk mérlegének főösszege 236e Ft, amely 132 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A pénzeszköz állomány csökkent 135 e Ft-tal, a befektetett eszközök állománya csökkent 5 e Ft-tal, és ezzel gyakorlatilag valamennyi befektetett eszköz teljes mértékben leírásra került, könyv szerinti értékük nulla.

Településszintű programok (Gyermeknap, Karácsonyi Vásár) szervezése lebonyolítása, a rendezvényeken ingyenes részvételi lehetőség biztosítása. Programjainkon keresztül az egyesületi célok megvalósításával a nagycsaládos életforma, az anyaság, a család mint társadalmi alapegysége kiemelése. Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül érkező adományok elosztása, közreműködés az adományok szállításában. Tagcsaládjainknak tanévkezdésre 5000 Ft értékű taneszközcsomag vásárlása, összesen 185.000 Ft értékben.

Önkormányzati forrásból működési célú kiadásokat fedeztünk (internet, posta- és bankköltség), az adminisztratív kiadások mellett az adomány szállítási és fuvarköltséget biztosítottuk. A kapott összeg jelentős részét fordítottuk közösségi rendezvények szervezésére és lebonyolítására (színházi előadás, játékeszközök bérlése, kreatív foglalkozások anyagköltsége). Kiemelt szerepet kapott a közösségépítő tevékenységnek lehetőséget biztosító rendezvények megtartása (nyárbúcsúztató sportrendezvény, adventi készülődés) Szociális tevékenységünk keretében gondoskodtunk a hozzánk érkező adományok szállításában és elosztásában.

Településszintű programunk a Gyermeknapi rendezvény és a Karácsonyi Vásár. A solymári nagycsaládos egyesület által szervezett Nyárbúcsúztató Fesztivál lebonyolításában aktív szerepet vállaltunk. Ez a rendezvény a közösségi kapcsolatok erősítése mellett sport és kulturális programokat kínált minden érdeklődő számára. Tagcsaládjaink számára a tanévkezdést 5000 Ft értékű taneszközcsomagok megvásárlásával segítettük. A karácsonyi ünnepekre történő felkészülést adventi készülődés programunkkal színesítettük.

Pilisszentiván, 2017. május 23.