Kiegészítő melléklet 2012

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

2012 . évi kiegészítő melléklete

Általános Rész

Szervezet neve: Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

Címe: 2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

Nyilvántartási szám: TE 5054 ; Pest Megyei Bíróság: 13.Pk.60.176/2007/4.

Alapítás dátuma: 2007.09.27.

Adószám: 18718386-1-13

Az egyesület célja: szociális tevékenység végzése, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem és ezen csoportok érdekképviselete, kulturális tevékenység. Az egyesület képviseli a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit, a társadalom számára hirdeti az anyaság, a család és az élet tiszteletét, a családi életre nevelés érdekében tevékenykedik.

Az egyesület közhasznú szervezetként működik, nyilvántartási száma: TE 5054

Képviselő: Grégerné Papp Ildikó, az egyesület elnöke

Beszámoló összeállításért felelős: Ugronné Kelemen Ágnes, az egyesület tagja

(MK. reg.Nr. 187466)

A beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta.

Beszámoló elfogadására, jóváhagyására jogosult: az egyesület közgyűlése

Beszámoló elfogadási határidő: 2013. május 31.

Beszámoló közzétételi kötelezettség: 2013. május 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2013. március 31.

A számviteli politika főbb vonásai:

Könyvvezetés, beszámolási kötelezettség

Az Egyesület 2012. január 1-től kettős könyvvitelt vezet, és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és közhasznúsági melléklet) állít össze.

A szervezet a kezelésében, használatában és tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvitel keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

Üzleti év:

Megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónap: december 31.

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elv, a költség-haszon összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása:

A mérlegben minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. Az eredmény-kimutatás előző évi adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 163.§ (2) alapján a beszámoló nem tartalmazza, mivel 2012. évben tért át a kettős könyvvitelre.

A számviteli rendért felelős személy: Ugronné Kelemen Ágnes

Nyilvántartási száma: 187466

Könyvvizsgálati kötelezettség:

A beszámolóra vonatkozóan könyvvizsgálati kötelezettség nincs előírva.

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: az Egyesület elnöke

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai:

Az egyesület a számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják.

A források besorolásának szempontjai:

A számviteli törvény előírásai szerint a saját forrásokat (induló tőke, tőkeváltozás), és idegen forrásokat (kötelezettségek) különböztetünk meg. Az idegen forrásokat egy évet meghaladó (hosszú lejáratú) és egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegei alkotják.

Az eszközök értékelése:

A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint az aktiválásig közvetlenül felmerülő kiadások.

Az értékcsökkenési leírás módszerei:

A tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja a tárgyi eszközök aktiválási értéke, az aktiválás napjától egyedileg negyedévente a tervezett leírási kulcsot alkalmazva lineáris.

A kisértékü 100.000.-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egyösszegben számoljuk el.

Értékcsökkenés elszámolása a nulla összegű nettó értékig, vagy az előre meghatározott maradványértékig, a nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha a nettó érték még nem érte el a nulla értéket.

Leírási kulcsok: egyéb berendezések, felszerelések, gépek: 14,5 %, számítástechnikai eszközök: 33 %, vagyoni értékű jogok (szoftverek) 50%.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre:

Az aktív időbeli elhatárolások olyan bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérleg-fordulónap után válnak esedékessé.

A passzív időbeli elhatárolások között azok a költségek kerülhetnek elszámolásra, amely a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.

Tárgyévben nem voltak aktív és passzív időbeli elhatárolások.

Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan:

Tárgyi eszközök értéke:

A beszámolási időszakban tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

Immateriális javak értéke:

A tárgyidőszakban az egyesület kettős könyvviteli szoftvert vásárolt 38 e Ft értékben. A használatba vétel 2013. évben kezdődött, így értékcsökkenési leírás még nem került elszámolásra.

Pénzeszközök: 2012. december 31-én a pénztárban 24.320 Ft, a bankszámlán 552.284 Ft volt.

A követelések mérlegsoron 8.890 Ft összegű szállítói túlfizetés szerepel.

A saját tőke tőkeváltozás során az alapítás óta felhalmozódott vagyon 542 e Ft, a tárgyévi eredménnyel együtt 649 e Ft.

Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan:

Az Egyesület 2012 . évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású „A” változatú eredmény-kimutatást állított össze.

A.) Az egyesület 2012. évi bevételeinek alakulása

2012. évi összes bevételünk 1.706 eFt, mely a 2011. évi összes bevétel 65,7 %-a.

2011.

2012.

Változás

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(tárgyév/előző)

Bevételek

1.

Közhasznú célú támogatás

Önkormányzattól

800

800

100 %

Magánszemélyektől

80

0

0 %

Pályázati támogatás

1.567

764

48,8 %

2.

Tagdíjak

150

140

93,3 %

3.

Banki kamatbevétel

1

2

200 %

Összesen

2.598

1.706

65,7 %

Közhasznú célú kapott támogatások

Az Önkormányzattól előző évhez képest változatlan összegű támogatásban részesültünk. Magánszemélyektől tárgyévben nem folyt be támogatás.

A tagcsaládok előző évhez képest 6,7 %-kal kisebb összegű tagdíjat fizettek be.

Az összes közhasznú célú támogatás jelentősen, 34,3 %-kal kevesebb volt tárgyévben. Ennek oka, hogy a 2010-ben elnyert háztartási gépcsere pályázat bevételei főként 2011-ben folytak be, 2012. évre csak az utolsó részlet (514 e Ft) került átutalásra és elszámolásra.

A személyi jövedelemadó 1%-ból bevételünk a tárgyévben nem volt.

Költségvetési támogatás

Az Egyesület a költségvetési törvényben külön soron szereplő költségvetési támogatásban nem részesült.

Kamat bevétel

Kamatbevételünk nem jelentős. Lekötött betétünk nem volt, kamatot csak a folyószámla egyenlege után kaptunk a banktól.

B.) Az egyesület 2012. évi kiadásainak alakulása

2011.

2012.

Változás

Költségek, ráfordítások

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(tárgyév/előző)

1.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

3.276

1.599

48,8 %

Ebből:

1.1 Egyéb ráfordítások

3.199

744

23,3 %

ebből: továbbutalt pályázati támogatás

1.935

514

26,6 %

adott támogatások

155

230

148,4 %

1.2 Értékcsökkenési leírás

77

81

105,2 %

Összesen

3.276

1.599

48,8 %

A költség és ráfordítás az előző évhez képest jelentősen csökkent, közel a felére.

Ennek oka szintén a háztartási gépcsere pályázat elszámolásához köthető, az előző évben 1.935 e Ft, tárgyévben csupán 514 e Ft került elszámolásra a ráfordítások között.

A tagcsaládok részére adott támogatás (iskolakezdési füzetcsomag) értéke előző évhez képest 48,4%-kal növekedett.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az egyesület vezetőségi tagjai munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik. Külön juttatásban senki nem részesült.

C.) Vagyon változásával kapcsolatos kimutatás

Egyesületünk mérlegének főösszege 649 e Ft, amely 116 e Ft-tal magasabb az előző évinél. A pénzeszköz állomány növekedett 150 e Ft-tal, a befektetett eszközök állománya csökkent 43 e Ft-tal, a terv szerinti értékcsökkenési leírás miatt, a követelések (szállítói túlfizetés) nőtt 9 e Ft-tal előző évhez képest.

D.) Közhasznúsági tevékenységről tartalmi beszámoló

Egyesületünk fennállása óta folyamatosan gyűjtünk és fogadunk adományokat, melyeket a rászorulóknak juttatunk el. Folyamatosan kapcsolatban állunk a hivatal szociális és gyámügyi előadójával, így a tőle kapott információk segítségével hathatósan tudunk segíteni. Együttműködési megállapodás szerint a település minden rászorulójának osztunk az Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől érkező adományból. Az osztást szigorú dokumentáció mellett végezzük, így minden visszaélés elkerülhetővé válik. Kulturális jellegű programjaink megtartása sem öncélúak, a közösségünk összetartó erejét növelik, valamint lehetőséget biztosít azok számára, akik saját önerejükből nem jutnának hozzá ezekhez a lehetőségekhez.

A tagcsaládok számára összesen 230 ezer forint értékben osztottunk szét füzetcsomagokat, amellyel segítettük a nagycsaládosokat az iskolakezdésben.

Egyesületünk, a közhasznú tevékenysége keretében az alábbi rendezvényeket tartotta meg

- Május 1. majális gyermekprogramjainak megszervezése (100.217 Ft összegben)

- Május 28. Gyermeknapi program megszervezése, lebonyolítása (1991.668 Ft összegben)

- Adventi készülődés – karácsonyi előkészületek támogatása ( 48.459 Ft összegben)

- adományszállítás, adományosztás: 36.462 Ft összegben

- karácsonyi vásár települési program megszervezése (108.058 Ft összegben)

Kulturális jellegű programjaink megtartása sem öncélúak, a közösségünk összetartó erejét növelik, valamint lehetőséget biztosít azok számára, akik saját önerejükből nem jutnának hozzá ezekhez a lehetőségekhez.

Pilisszentiván, 2013. április 12.

az egyesület elnöke