Beszámoló 2012

1

8

7

1

8

3

8

6

1

1

3

adószáma

cégjegyzék száma

EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
EGYESÜLET CÍME: 2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2

0

1

2

ÉV

adatok ezer Forintban

Sor-

Szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)

106

63

2.

I. Immateriális javak

31

48

3.

II. Tárgyi eszközök

75

15

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)

427

585

7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9

9.

III. Értékpapírok

10.

IV. Pénzeszközök

427

577

11.

C) Aktív időbeli elhatárolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor

533

649

13.

D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)

533

649

14.

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke

15.

II. Tőkeváltozás/ Eredmény

1211

542

16.

III. Lekötött tartalék

17

IV. Értékelési tartalék

18.

V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

-678

107

19.

VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20.

E) Céltartalék

21.

F) Kötelezettségek

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszúlejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövidlejáratú kötelezettségek

25.

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)

533

649

Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 12.

P.H.

az egyesület vezetője

1

8

7

1

8

3

8

6

1

1

3

adószáma

cégjegyzék száma

EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
EGYESÜLET CÍME: 2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2

0

1

2

ÉV

adatok ezer Forintban

Sor-

szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév.

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1706

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

800

3.

a) alapítótól

4.

b) központi költségvetésből

5.

c) helyi önkormányzattól

800

6.

d) egyéb

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

764

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

140

10.

5. Egyéb bevétel

2

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

12.

C. Összes bevétel (A+B)

1706

13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1599

14.

Anyagjellegű ráfordításai

774

15.

Személyi jellegű ráfordítások

16.

Értékcsökkenési leírás

81

17.

Egyéb ráfordítások

744

18.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

19.

Rendkívüli ráfordítások

20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

21.

Anyagjellegű ráfordításai

22.

Személyi jellegű ráfordítások

23.

Értékcsökkenési leírás

24.

Egyéb ráfordítások

25.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

26.

Rendkívüli ráfordítások

27.

F. Összes ráfordítás (D+E)

1599

28.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

29.

H. Adófizetési kötelezettség

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

31.

J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

107

Tájékoztató adatok


adatok ezer Forintban

Megnevezés

összeg

A Személyi jellegű ráfordítások

0

1 Bérköltség

Ebből - megbízási díj

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B A szervezet által nyújtott támogatások

744

ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

514

Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 12.

P.H.

az egyesület vezetője


1

8

7

1

8

3

8

6

1

1

3

adószáma

cégjegyzék száma

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB Szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2

0

1

2

ÉVPilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.

Kelt: Pilisszentiván, 2013. április 16.

P.H.